اشنایی باسطوح یاد گیری حیطه شنا ختی رشته جغرافیا

 

  آشنایی با سطوح یاد گیری حیطه شنا ختی  رشته جغرافیا          

 

 

 حیطه شنا ختی شامل آندسته از هدف های آموزشی است که با یاد آوری  باز شنا سی  ورشد توانایی های ذهنی سرو کار دارد  

 

 سطوح یاد گیری در حیطه شنا ختی به 6 بخش ذیل تقسیم میشود

 

 

1_حیطه دانش و اطلاعات:  

 

 دانش عبارت است از به خاطر آوردن آنچه قبلاآموخته شده است . چنا نچه از دانش آموز انتظار داشته باشیم آنچه را که آموخته   

 

  است به خا طر آورد بدون آنکه دخل وتصرفی درآن انجام دهد (از به خاطر آوردن یک مطلب جزیی تا یک نظریه کامل ) انتظار ما       

 

 درحد دانش واطلاعات است  در این سطح دانش آموز تعاریف واقعیات تو ضیحات و آنچه را به او گفته شده به خاطر می اورد

 

 

 

 

مثال :

                               مثال هایی از حیطه دانش واطلا عات درس جغرافیای (1)

 

 

 

1_ روستای متمر کز را تعریف کنید.

 

2-جغرافیدان اطلاعات خود را از کدام  منا بع بدست می آورد؟ 

 

3_چگونگی تشکیل باران اسیدی را بنویسید.  

 

4_راه های مقابله با خطر سیل چیست.

 

5_هریک از بیا بانهای آتا کا ما ،  گبی ،  دشت لوت   ونامیب در اثر کدام  عامل موثر در تشکیل بیا بانها به وجود آمده اند؟

 

 6 –شهرشیراز دارای چه نقشی است؟ 

 

 الف) صنعتی                  ب)بازر گانی                     ج)  تاریخی                      د) مذهبی

 

7  منظور از بازر های جهانگردی ایران چیست؟

 

 8_نحوه تشکیل مخروطه افکنه را توضیح دهید.

 

9  اشکال روستا ها در ایران را نام ببرید.

 

 

 

  2  حیطه درک وفهم :

 

  ادراک عبارت از جذب ودر یافت معنی ومفهوم یک مطلب است. اگر انتظار ما از دانش آموز این باشد که دانش و اطلاعات قبلی    

  

خود  را   دستکاری کند  سازمان دهد  وبه زبان خودش بیان کند  سطح انتظار درک وفهم است  یا به عبارت دیگر دانش آموز بتواند   

 

معنا  عصاره ی اطلاعات خودش را بیان کند یعنی بتواند نکاتی را که برای پاسخ به یک سوال ضروری است از میان دانسته های     

 

خود انتخاب کند وبعد ازسازمان دادن بیان کند . در این سطح دانش آموز از یک مطلب یایک  نظریه دفاع  میکند تخمین می زند      

 

   مثال هایی ذکر میکند استنتاج میکند  مقایسه میکند پیش بینی میکند مطلبی را که خوانده است می نویسد وخلاصه میکند 

 

 

مثال:

                                     مثال هایی از حیطه درک وفهم

 

 

 

  1 _به نظر شما کدامیک از دو دامنه البرز برای زندگی مناسب تر است چرا؟ توضیح دهید

 

  2-با توجه به تعریف دشت وجلگه  گرگان را باید جلگه نامید  یادشت چرا توضیح دهید

   

  3  از دو نقشه یکی با مقیاس 2000000 / 1 و دیگری با مقیاس 100000  / در کدامیک جزئیات بیشتر دیده میشودچرا تو ضیح  دهید

 

 

 

4 _چرا در ایران تنوع محصو لات تولید میشود؟

 

5_مفهوم کشاورزی گذرا کدام است؟ 

 

الف) کشاورزی در حال تحول ب)تغییرمحل مساکن وزراعت ج) کشاورزی پایداروسنتی  د)تبدیل کشت سنتی به کشت پیشرفته

 

 6_ چرا میزان بارندگی درکوهپایه های البرزو زاگرس نسبت به مناطق پست کدام عامل در ایجاد بیابانها وهمجوارآن بیشتر است؟ 

 

7_ علت  پیدایش  وارونگی دما را بنویسید.

 

8_چرا مرزبیوم هاتقریبی است؟

 

9 _کدام عامل در ایجاد بیا بانهای ایران نقشی ندارد؟

 

الف)پر فشار جنب حاره          ب)دوری از دریا                           ج)کوههای الرز وزاگرس     د) نزدیکی به دریا

 

10 _شخم زدن در چه صورت سبب فرسایش خاک میشود؟

 

11 _علت اختلاف دما در نواحی داخلی ایران چیست؟

 

12  چرامناطق  شمال  وشمالغرب گرمای کمتری دریافت میکند؟ 

 

13 – در نواحی شمال کشور فرسایش آبی دخالت دارد یا بادی چرا؟

 

            3 _حیطه کاربرد

 

 

    کاربرد عبارت از توانایی به کار بردن مواد وموارد آموخته شده  در موقعیت جدید و واقعی است در این سطح از یاد گیری

 

    دانش آموزمحاسبه میکند  تغییری بوجود می آورد عملا نشان میدهد  کشف می کندتغییر میدهد تبدیل میکند مرتبط می سازد

 

   مسئله را حل میکندوبه کار می برد

 

 

 

 مثال :                                                                  مثال هایی در حیطه کار برد 

 

 

 1_ در نیمکره شمالی کدام یک از دامنه ها جهت استقرار خانه های روستا ی پلکانی مناسب است؟

 

 الف) دامنه روبه جنوب             ب) دامنه رو به شمال                 ج) دامنه رو به غرب             د) دامنه رو به شرق      

 

 

2 _اگر از شما خواسته باشند یک منطقه را از نظر امکان وقوع سیل یا عدم وقوع سیل بررسی نمایید چه نکاتی را باید در نظر 

 

  بگیرید ؟

 

 3  _در هنگام وقوع زلزله چگونه می توانید به دیگران کمک کنید؟

 

4 _گردش آب در طبیعت را رسم کنید.

 

5 _کانون زازله  عمق کانون زلزله    مرکز زلزله  را با رسم سادهای نشان دهید

 

6 _نمو دارمربوط به وارونگی را رسم کنید

 

7 _برای جلو گیری از هدر رفتن آب  در بخش کشاورزی 2 راهکار ارائه دهید

 

8 _برای جلو گیری از فرسایش خاک هنگام شخم زدن چه راهکاری را ارائه میدهید

 

9_چگونه میتوانید به توسعه گردشگری در استان محل زندگی خود کمک کنید؟

 

10 _از کل آبهای کره زمین  2  / 97 % را اقیا نوسها ودر یا های آزاد 8 /2 % را سایر منابع آب تشکیل میدهد نمو دار دایره ای 

 

  رسم نمایید  واین نسبتها را مشخص کنید

 

 11 برای رفع ناشی از مشکلات مهاجرت روستاییان  درشهر محل سکونت خود  2 راه حل پیشنهاد کنید

 

12 –با توجه به پدیده خشکسالی و کمبود آب چه راه کار هایی برای بحران آب  در شهر محل سکونت خود میشناسید تو ضیح دهید

 

 

4 _ حیطه تجزیه وتحلیل

 

 

    تجزیه تحلیل عبارت است از قابلیت جزء به  جزء کردن یک مطلب به اجزای تشکیل دهنده آن به ترتیبی است که ساخت وساز  

 

    کلی آن مطلب قابل ادارک باشد در اینحیطه از فراگیر انتظار میرود 

 

 1_  علل وانگیزه یک واقعه را مشخص کند.

 

2 _با توجه به اطلاعات وتحلیل آنها سعی در رسیدن به یک نتیجه  استنباط وتعمیمی که متکی در ان اطلاعات است  مینماید 

 

3 –با توجه به نتیجه واستنباط شواهدی را برای رد یا تایید مسئله ای ارائه دهد

 

 هر موقع چرای یک مسئلهیا علت را بپرسیم سطح انتظار تجزیه وتحلیل است

 

 دانش اموز در این حیطه مطلبی را به اجزای آن تقسیم میکند  نمودار میسازد   تفاوت ها و وجود تمایز را مشخص می کند 

 

 تشخیص میدهد  تعیین هویت میکند  مطلبی را به صورت  مصور روشن روشم میسازد  استنتاج میکند  ارتباط میدهد  آماده  

 

 میسازد و به بخش های کوچکتر تقسیم می کند

 

 

 

مثال :                            مثال هایی در حیطه تجزیه تحلیل

 

 

 

1  _ساخت سنی وامید به زندگی درکشور ایران وفرانسه را باهم مقایسه نمایید.

 

2 _تراکم جمعیت در نیمه غربی وشرقی ایران را باهم مقایسه کنید ودلیل خود را بنویسید.

 

3 _چرا مخروطه افکنه ها مکان مناسبی برای ایجاد سکونت گاههای انسانی هستند؟.

 

4 _چرا در کشور هایی که درصد بالایی از جمعیت شهر نشینان به خود اختصاصدهند رشد جمعیت پایین است؟ 

 

5 _آیا با مهاجرت روستاییان به شهر های کشورمان موافقیدیا خیر با ذکر دلیل توضیح دهید

 

 6 _تصاویر ما هواره ای و عکسهای هوایی را باهم مقایسه نمایید

   

 7 – آیا غیر از عوامل طبیعی عوامل اقتصادی   سیاسی  اجتماعی  نیز میتواند موجب گرسنگی شود؟

 

8 _تخریب جنگلهای آمازون در تغییر الگوی آب و هوای کره زمین وزندگی  ساکنان منطقه چگونه ارزیابی میکنید؟

 

9 فواید پوشش گیاهی در زمینه جلو گیری از بیا بان زایی وسیل چگونه ارزیابی میکنید؟

 

10 –منابع تجدید شونده وغیر قابل تجدید از نظر زمان.  دوام. هزینه . آلو دگی   را با هم مقایسه نمایید

 

   5 حیطه ترکیب

 

  ترکیب عبارت است از قرار دادن اجزا و عناصر جداشده یک کل در کنار هم وتشکیل دادن یک کل جدید در این حیطه از دانش  

 

  انتظار میرود به ایجاد یک ارتباط بدیع واصیل بپردازد  پیش بینی کند .وبه حل مشکل بپر دازد چنانچه از دانش آموز بخواهیم    

 

 مطالب را درهم آمیزد وتالیف کند تصنیف یا خلق کند اصلاح کند سازمان دهد  برنامه ریزی کند تجدید نظر کند خلاصه نویسی کند   

 

 یا سخرانی کند و مقاله ای را بنویسد. سطح انتظار مان در سطح ترکیب است   

 

 

 

 

 مثال:                       مثال هایی از حیطه ترکیب

 

 

 

 

  1 _چگونگی تشکیل مخروطه افکنه را رسم کنید.

 

2 _اگر محل سکونت شما با نواحی جنوبی جا بجا شود وضعیت آب وهوای محل اخیر را توصیف کنید 

 

3-اثرا ت فوران مواد آتشفشانی  (مواد مذاب)ولغزش دامنه یک کوه در تغییر چشم انداز محیط طبیعی را تو ضیح دهید

 

4 –اثرات خاکستر های آتشفشانی ورسو بات سیلابی در تغییر چشم انداز یک منطقه کشاورزی را توضیح دهید

 

 5 _در خصوص بیا بان زایی  ضمن بیان راه حلهایی درج شده در کتاب شما 2 مورد راهکار جدید ارائه نمایید

 

 6 _با توجه به مسائل ومشکلات مطرح شده در ارتباط با بهر برداری ازآبهای ستان 3 راهکار  جهت مقابله با ا ین

 

 مشکلات پیشنهاد میکنید

 

 

 6_حیطه ارزشیابی و داوری :

 

 

 ارزشیابی  توانایی قضاوت در مورد ارزش مطلب ازقبیل بیانات . نوشته ها . اشعار  . گزارشها و ..... ازیکدید گاه خاص است  

 

 

 اگر ازیک فراگیر انتظار برود  یک پدیده  ایده . کار هنری . نظرشخصی وعینی خودش را بیان کند هدفماندرسطح ا رزشیابی است

 

 

در این حیطه از یاد گیری دانش آموز ارزش گذاریمیکند مقایسه میکند نتییجه گیری میکند  مقابله میکند نقد میکند تشریح  میکند  

 

 

متمایزمیسازد توجیه و تفسیر میکند  وجوه اشتراک را مشخص میکند خلاصه نویسی میکند  ازنظریه بطور مدلل پشتیبانی میکند

 

 

 مثال :                            مثال هایی در حیطه ارزشیابی

 

 

 

  1 _نواحی شمالی ونواحی داخلی ایران را از نظر توانمندیها با هم مقایسه کنید .کدامیک برای زندگی مناسبتر است ؟چرا؟

 

 

  2 _عامل تمایز رشد طبیعی از رشد مطلق را بنویسید.

 

 

3 _به نظر شما توسعه گردشگری داخلی و خارجی چگونه باید باشد؟

 

 

4 _به نظر شما چگونه میتوان نرخ مرگ ومیر کودکان را در سطح کشور کاهش داد؟

 

 

5 _شما چه راه حل هایی جهتکاهشمهاجرت روستاییان به شهر ها در کشور پیشنهاد می کنید؟

 

 

6 _شما چه راه حل هایی جهت کاهش خسارت زلزله پیشنهاد میکنید؟

 

 

7 _به نظر شما چونه می توان نواحی داخلی به قطبهای جهانگردی تبدیل نمود؟

 

8 –با توجه به سوالات  نمودار زیر را  تفسیر نمایید.

 

  1 –امید به زندگی در در کدام کشور کمتر است؟ چگونه پی بردید؟

 

  2 –در کدام کشور درصدجمعیت فعال اقتصادی بیشتر است؟چرا؟

 

 3-نرخ موالید در کدام کشور بیشتر است؟

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   گردآورنده : نرگس مرادی

   + - ٢:٢۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٩